European Table Tennis Union
International Table Tennis Federation
תקנון ועדת ליגה וגביע
 
     
 

איגוד טניס השולחן בישראל (ע"ר)

תקנון וועדת ליגה וגביע

אושר ב- 4/2016

1. הגדרות:

איגוד - איגוד טניס השולחן בישראל (ע"ר).

וועדה - וועדת ליגה וגביע של איגוד טניס השולחן בישראל.

קוורום ישיבות וועדה - מספר המשתתפים בישיבת הוועדה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה חברים, בכלל זה היו"ר או ממלא מקומו.

החלטה טלפונית – פה אחד


וועדת משמעת - וועדת המשמעת של ההתאחדות לספורט.


בית הדין העליון – ביה"ד של ההתאחדות לספורט, או בית דין חליפי אם יוקם ע"י האיגוד.


2. ועדת ליגה וגביע


א. חברי הועדה (כולל יו"ר) ייבחרו ע"י הנהלת האיגוד (מבין חברי האגודות או חברי ההנהלה) וימנו לפחות 3 חברים . לא יותר מחבר אחד לכל אגודה. יו"ר הוועדה יהיה חבר הנהלה.


ב. ההנהלה תהיה רשאית בכל עת להחליף את חברי הוועדה.


ג. תפקידיה וסמכויותיה של הועדה יהיו, כדלקמן:

עריכת תוכניות למשחקי הליגות השונות, מועדיהם ולוח הזמנים שלהם לכל עונה.

שינוי במועדי המשחקים ומקומות המשחק.

עריכת תוכניות והגרלות משחקי הליגה, הגביע ותחרויות הדירוג.

פיקוח על ביצוען של התוכניות הנ"ל.

אליפויות ישראל, באחריות הוועדה המקצועית.

אישור תוצאות המשחקים ע"י מזכ"ל האיגוד.

דיון והכרעה בהערות בטופסי השיפוט ו/או בערעורים על תוצאות משחקים.

פרסום תוצאות המשחקים שאושרו ושל דירוג הקבוצות בליגות השונות.

דיון בליקויים ובהפרעות, שצוינו בטפסי השיפוט והסקת המסקנות המתאימות באופן ישיר, או במקרים חמורים העברת הנושא לטיפולה של וועדת המשמעת.

ד. בעונת המשחקים תשאף הוועדה להתכנס אחת לשבועיים לישיבות סדורות.


ה. הוועדה תנהל פרוטוקול מסודר בכל ישיבותיה שייחתם ע"י יו"ר/מ"מ הועדה.

ו. הוועדה כפופה בפעולותיה והחלטותיה להנהלת האיגוד.

3. זכות ההשתתפות במשחקים:


כל אגודה המעוניינת לשתף קבוצת טניס שולחן באחת הליגות או בכל פעילות רשמית של האיגוד חייבת להיות חברה באיגוד ולהירשם למשחקים לפי לוח הזמנים שייקבע ע"י האיגוד.

4. רישום/חידוש רישום קבוצות למשחקי הליגה


א. בא כוח האגודה, המצויד בטופס רישום ממולא על כל פרטיו, יגיע למשרדי האיגוד וישלם את דמי הרישום (הסכום ייקבע לגבי כל עונה בנפרד). טפסי הרישום יעמדו לרשות האגודות והקבוצות השונות במשרדי האיגוד כנגד תשלום שיקבע בכל שנה ע"י הועדה – כפוף לאישור הנהלת האיגוד.

ב. תאריך סיום הרשמת הקבוצות ייקבע על ידי ההנהלה, יפורסם באתר האיגוד ויופיע בטופס ההרשמה. קבוצה אשר לא נרשמה עד תום מועד ההרשמה לא תוכל להירשם לפעילות באותה עונה. לעונת המשחקים הבאה תוכל להירשם לליגה הנמוכות ביותר.

חרף האמור לעיל, תינתן אורכה של 7 ימים כנגד תשלום איחור בסך 250 ₪ לקבוצה.

ג. אגודה חדשה תהא רשאית לרשום עד 3 קבוצות לליגה התחלתית.


ד. קבוצה אשר חייבת חוב כספי לאיגוד לא תורשה להירשם עד להסדר חובה.

5. זכות ההשתתפות במשחקי הליגה


א. התאריך הקובע בכל קטגוריה בחלוקת הגילאים נוער / גברים / נשים הוא 1 בינואר של פתיחת עונת משחקים.
ב. ליגה לנוער - בליגה זו מותרת השתתפות של מי שמלאו לו 18 שנים ביום 1 ינואר של פתיחת עונת משחקים.

6. רישום ספורטאים


א. ספורטאי רשום באיגוד חייב להיות אזרח ישראלי או מי שעלה לארץ לפי חוק השבות ושהה בארץ 3 חודשים ברציפות, או מי שזכאי לעלות מכוח חוק השבות אשר שהה לפחות 3 חודשים בארץ ברציפות לפני פתיחת עונת הפעילות הספורטיבית, אך יהיה רשאי ליטול חלק בפעילות האיגוד עונה אחת בלבד.
ב. ספורטאי יכול להיות רשום רק באגודה אחת.
ג. הגיל הקובע לרישום ספורטאים למשחקי הליגה לנוער הינו מי שימלאו לו 8 שנים ביום 1 בינואר של אותה פתיחת עונת משחקים. הגיל הקובע לרישום ספורטאים למשחקי הליגה לבוגרים/נשים הוא מי שימלאו לו 10 שנים ב-1 לינואר של אותה עונת משחקים. בקבוצות גברים, לא כולל ליגת העל והלאומית, יוכל לשחק שחקן אחד בלבד מתחת לגיל 12 ב-1 לינואר כנ"ל . בקבוצות נשים בכל הליגות, למעט ליגת העל, תוכל לשחק שחקנית אחת בלבד מתחת לגיל 12, ב-1 לינואר כנ"ל.
ד. אגודה רשאית לרשום שחקנים חדשים בכל הליגות עד 24שעות לפני תחילת הסיבוב השני (שעה 12:00) בליגה הרלבנטית.
ה. הרשמת ספורטאי חדש תעשה ע"י הגשת טופס הרשמה הכולל אישור על בדיקה רפואית הממולא וחתום כחוק ואישור ביטוח לפי חוק הספורט ותקנותיו. לטפסים אלו יש לצרף תמונה אחת וצילום ספח מאושר של תעודת זהות או דרכון של ספורטאי, לפי העניין. כמו כן יידרש אישור רפואי עפ"י אחד מהמכונים הרפואיים המורשים עפ"י חוק הספורט.
ו. טפסי ההרשמה ייחתמו ע"י הספורטאי אישית וכן ע"י נציג האגודה אשר לו זכות חתימה המוכרת באיגוד ובצירוף חותמת האגודה.
ז. כל טופס הרשמה של קטין חייב לשאת מלבד חתימת הקטין, גם את חתימת מי מהוריו או אפוטרופוס.
ח. כל קבוצה רשאית לרשום מספר בלתי מוגבל של שחקנים/יות. בליגת העל לגברים ונוער חייב להיות מספר מינימאלי של 4 שחקנים רשומים בכל קבוצה. בליגות נשים חייב להיות מספר מינימאלי של 3 שחקנים רשומים בכל קבוצה.
ט. קבוצה אשר תשתף שחקן הרשום באגודה אחרת או בקבוצה אחרת בתוך האגודה תיענש אוטומטית בהפסד טכני ובנוסף לכך תועמד לדין משמעתי בפני ועדת המשמעת .
י. שחקן בוגר, מי שימלאו לו 18 שנים בעונה הרלבנטית, יוכל לשחק רק בקבוצה בוגרת אחת באגודתו.
יא. שחקן נוער (מתחת לגיל 18 הנ"ל) יכול לשחק רק בקבוצת נוער אחת ובנוסף בקבוצת בוגרים אחת.
יב. שחקנית בוגרת כנ"ל תוכל לשחק רק בקבוצת נשים אחת ובקבוצת גברים אחת בליגות על / לאומית / ארצית.
יג. שחקנית נוער כנ"ל תוכל לשחק בקבוצת נשים אחת, קבוצת נוער אחת וקבוצת בוגרים אחת.
יד. במידה ואבד כרטיס שחקן חייבת האגודה להודיע על כך מיד למחלקת הרישום, על מנת להנפיק כרטיס חדש.

טו. שחקן רשום כחוק הינו שחקן המחזיק כרטיס שחקן של האיגוד בתוקף לעונת המשחקים השוטפת, המשחק באגודה ובקבוצה שמצויינים על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור לעיל ולהלן.

טז. ספורטאי ישראלי רשאי לשחק בחו"ל ובמקביל לשחק בליגה בארץ ובלבד שישחק בליגה בארץ לפחות ב- שני משחקים בסיבוב המשחקים הראשון ואחד בסיבוב השני.

יז. שחקן נוער או שחקנית הרשומים בשתי קבוצות באותה אגודה ומשחקים באופן סדיר (לפחות 3 משחקים בסיבוב הראשון ו 3 משחקים בסיבוב השני, באחת מן הקבוצות) יוכלו לשחק במשחקי הפלייאוף בשתי הקבוצות.

יח. שחקן שלא כחוק הינו שחקן שנכלל בקריטריונים הבאים:


1. אין ברשותו כרטיס שחקן בתוקף לעונת המשחקים.
2. משחק באגודה שונה מזאת שמצוין בכרטיס השחקן שלו.
3. משחק בקבוצה שונה של אגודתו שלא לפי הקבוצה הרשומה על גבי כרטיס השחקן.
4. משחק במעמד נוער כאשר על פי גילו אינו רשאי לעשות כן.
5. משחק ביותר מליגת נוער / בוגרים אחת, למעט בנות / נשים עפ"י סעיפים י"ב ו- י"ג.
6. משחק כאשר הוא בתקופת הסגר מקומי או בינלאומי.
7. אינו נוכח באולם בזמן רישומו בטופס השיפוט עד 15 דקות לפני מועד שעת המשחק.

7. רישום ספורטאים זרים

א. בליגת העל גברים ונשים ובליגה הלאומית גברים ונשים ניתן יהיה לשתף שחקן זר אחד בלבד.
ב. הנהלת האיגוד רשאית להחליט במהלך הפגרה שלפני כל עונה ועונה על מספר שונה של השחקנים/יות הזרים שיורשו להרשם בקבוצה אחת.
ג. כל עוד לא תשונה החלטת ההנהלה לפחות 30 יום טרם פתיחת כל עונה בליגה הרלבנטית, יהיה מנין השחקנים/יות הזרים/רות המותרים זהה למניין שהיה קיים בעונה החולפת.
ד. על הרשמת שחקן זר יחולו התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה בשינויים המחויבים.
ה. על שחקן זר, לצרף לבקשת ההרשמה מטעמו את דרכונו - העתק מאושר, אישור האיגוד המתאים בחו"ל, אישור בדבר כתובת מגורים קבועה בישראל, אישור ביטוח לפי חוק הספורט ואישור רפואי.

ו. שחקנית זרה יכולה לשחק גם בליגת גברים (על/לאומית) אחת ובליגת נשים אחת (על /לאומית).
ז. רישום שחקן זר -
עד 24 שעות (שעה 12:00) לפני תחילת הסיבוב השני בליגה הרלבנטית.

שחקן זר, כאמור לעיל, יוכל לשחק בפלייאוף אם שיחק מספר המשחקים כאמור בפרק הקודם ס` ט"ז.

8. חידוש כרטיסי מתחרה

א. כל אגודה חייבת לחדש את כרטיסי שחקניה כל עונה מחדש במועד שיקבע ויפורסם על ידי האיגוד.
ב. חל איסור מוחלט לשתף במשחקים שחקן אשר כרטיסו לא חודש או שחודש ללא בדיקה רפואית וללא אישור ביטוח.
ג. שחקן אשר אגודתו הודיעה רשמית על הפסקת פעילות בענף הטניס שולחן, ייחשב כשחקן משוחרר ויהיה רשאי להירשם כשחקן חדש בכל אגודה החברה באיגוד בכפוף לאמור להלן.
ד. שחקן אשר קבוצתו לא החלה במשחקי הליגה ועקב זאת הוצאה ממסגרת המשחקים, ייחשב כשחקן חופשי ויהיה רשאי להירשם בכל אגודה אחרת כשחקן חדש, זאת בתנאי שאי הופעת הקבוצה למשחקים לא נבעה מההתארגנות של שחקניה.
ה. קבוצה שהחלה את משחקיה אך הפסיקה פעילות במהלך סיבוב המשחקים הראשון, (עד תום המחזור הרביעי) יהיו רשאים שחקניה להירשם לשחק בקבוצות אחרות עד 5 ימים מתום המחזור הרביעי של הסיבוב הראשון, ולשחק החל מהסיבוב השני.

במידה והקבוצה הפסיקה פעילות במהלך הסיבוב השני או לאחר תום המחזור הרביעי בסיבוב הראשון יהיו שחקניה רשאים להירשם באגודות אחרות החל מהעונה שלאחריה.


ו. קבוצה אשר חייבת חוב כספי לאיגוד לא תורשה לחדש את כרטיסי השחקן של שחקניה עד להסדר החוב.

9. מועד העברות והשאלות שחקנים בהסכמה בליגות השונות

א. מועד העברות והשאלות שחקנים יהיה עד יום לפני המחזור ה- 4 של

ליגת העל (עד השעה 12:00)
ב. ניתן להעביר שחקן רשום מקבוצה לקבוצה עד למועד זה.
ג. העברת שחקן ממועדון אחד למועדון אחר תעשה על גבי טופס העברה/שחרור אשר יירכש במשרדי מחלקת הרישום.

ד. טופס העברה/שחרור יהיה חתום ע"י השחקן המועבר וכן ע"י מורשי החתימה לעניין העברת ושחרור שחקנים של המועדון המעביר והמועדון הקולט.

ה. ספורטאי שגילו מעל 50 שנה:

ספורטאי שגילו מעל 50 שנה ב 1 לינואר של העונה המסתיימת, יוכל עד לתחילת עונת המשחקים להירשם לכל אחת מהאגודות הרשומות באיגוד, עד 24 שעות לפני פתיחת מועד הליגה של הקבוצה אליה יירשם. אין כל צורך בהסכמה של הקבוצה בה שיחק ובלא כל תנאי. אם בוצע לו חידוש כרטיס הוא לא יהיה תקף.


10. השאלת ספורטאים

א. כל קבוצה רשאית בתקופת העברות השחקנים כמפורט לעיל, לקלוט לשורותיה בכל עונת משחקים עד 2 ספורטאים בהשאלה.
ב. השאלת ספורטאי מקבוצה אחת לקבוצה אחרת תהיה חוקית ותאושר ע"י האיגוד אך ורק בהתמלא כל התנאים הבאים:


1. ההשאלה תבוצע באמצעות טופס השאלה שיימצא במשרדי הרישום של ההתאחדות לספורט.
2. הקבוצה המשאילה חייבת לאשר הסכמתה להשאלה באמצעות חתימת באי כוחה על גבי הטופס.
3. הספורטאי המושאל חייב לאשר הסכמתו להשאלה באמצעות חתימתו על גבי הטופס.
4. הקבוצה הקולטת חייבת לאשר הסכמתה לקלוט את הספורטאי לשורותיה בהשאלה באמצעות חתימת באי כוחה המוסמכים על גבי הטופס.
5. את הטופס החתום יש להמציא למח` הרישום בצירוף כרטיס השחקן, אליו תצורף, לשם זיהוי, תעודת זהות או תעודת לידה או תעודת עולה או דרכון.
6. השאלת ספורטאים מקבוצה לקבוצה תהיה מותרת אך ורק בתקופת ההעברות בכל ענף וענף, ולעונה אחת בלבד.
7. ספורטאי מושאל יחזור אוטומטית לשורות הקבוצה שהשאילה אותו מיד לאחר תום עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה ולא לפני כן.
8. לא תותר "השאלת משנה".


11. העברת ספורטאים בהיעדר הסכמה

בהתאם להוראות חוק הספורט.

12. משחקי הליגה

א. מערך הליגות

משחקי הליגה יתפלגו לליגות המפורטות להלן ויתנהלו במסגרות שונות לגברים, נשים ונוער:
** ליגת על - גברים, נשים ונוער
** ליגה לאומית - גברים, נשים ונוער
** ליגה ארצית - גברים ונוער
** ליגה א` - גברים

שיבוץ הקבוצות ייעשה ככל האפשר: 1. לפי מיקום גיאוגראפי. 2. חלוקה שווה במספר הקבוצות בכל מחוז.

כל קבוצה שתתפוס בתום משחקי הליגה הסדירה את המקום הראשון בליגה בה היא משתתפת תוכרז כאלופת הליגה או המחוז.

ב. הענקת תואר אלופה

במידה ובתום משחקי הליגה הסדירה ו/או משחקי הפלייאוף תהיה יותר מקבוצה אחת בעלת אותו מספר נקודות, ייקבע מיקומן על פי הקריטריונים הבאים: אם בין שתי קבוצות או יותר שמספר הנקודות ביניהן שווה יקבעו הניצחונות וההפסדים במפגשים ביניהן. אם יהיה שוויון גם בניצחונות ובהפסדים ביניהן, יקבע יחס המשחקונים ביניהן ואם יהיה שוויון יקבע יחס המערכות במשחקים ביניהן ואם יהיה שוויון גם ביחס המערכות במשחקים ביניהן יקבע משחק נוסף בין הקבוצות הנ"ל לקביעת הדירוג הסופי.

** כלל זה נכון לגבי כל הליגות.

ג. שיטת ניקוד בליגות השונות

1. ניצחון במשחק ליגה יקנה לקבוצה המנצחת שתי נקודות (2)
2. הפסד במשחק ליגה יקנה לקבוצה המפסידה נקודה אחת (1)
3. הפסד טכני במשחק ליגה לא יקנה נקודות לקבוצה המפסידה (0) (אי הופעה או החלטת שופט).


13. משחקי גביע המדינה וגביע האיגוד לקבוצות

א. במשחקי גביע לגברים, נשים ונוער רשאים להשתתף שחקנים ושחקניות בעלי כרטיס שחקן כמפורט להלן . ולשם כך יש לבצע הרשמה מראש.

גביע המדינה בוגרים – רשאיות להירשם קבוצות העל ולאומית בוגרים בלבד.

גביע המדינה נשים – רשאיות להירשם קבוצות העל ולאומית נשים בלבד.

גביע המדינה נוער – רשאיות להירשם קבוצות העל ולאומית נוער בלבד.

גביע האיגוד – רשאיות להירשם קבוצות ליגות א` וארצית בוגרים בלבד.

ב. משחקי הגביע ייחשבו לכל דבר וענין למשחקים רשמיים והוראות תקנון זה יחולו לגביהם בשינויים המחויבים.

14. משחקי ליגה, גביע ואירועים רשמיים אחרים

א. הוועדה תשאף לקיים את משחקי הליגה לפי לוח המשחקים שנקבע מראש. בכל מפגש תשחק כל קבוצה מספר משחקים כפי שתקבע הועדה.
ב. במשחקים מרוכזים יתקיימו עד 4 משחקי ליגה.
ג. הועדה רשאית להקדים או לדחות משחקים על פי שיקוליה ובלבד שהשינוי יובא לידיעת הקבוצות המעורבות לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד החדש שנקבע.

מועד זה יוכל להתקצר מטעמים מיוחדים שיירשמו ע"י הועדה.
ד. במידה והקבוצות לא קיבלו הודעה אחרת ממזכירות האיגוד, המשחקים חייבים להתקיים בהתאם לתוכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה.
ה. במידה ויהיו 2 קבוצות ומעלה מאותה אגודה, או אגודת "אחות" באותו מחוז, יקוימו המשחקים ביניהן בסיבוב הראשון, במחזור הראשון ולפני המחזור השני.
ו. להלן רשימת המקרים שבגינם רשאית הוועדה לשנות מועדי משחקים:
1. בימי אבל לאומי.
2. לפי הוראות של מוסדות ממלכתיים.
3. בעת הכרזת מצב חרום במדינה.
4. עקב מות שחקן קבוצה, או בן משפחה מקרבה ראשונה של שחקן/מאמן/מנהל בפרק זמן של 72 שעות לפני המשחק באותה אגודה או מנהל/מאמן (מקרה חרום).
5. באם מתקיימים משחקים רשמיים של נבחרת ישראל באותו זמן.
6. לרגל נישואי שחקן ביום המשחק (בתנאי שהועברה הודעה על כך שבוע ימים מראש).
7. עקב יציאת שחקן הקבוצה למשחק רשמי של נבחרת ישראל.
8. עקב יציאת שני שחקנים מאותה קבוצה לשירות לאומי/טיול שנתי של בי"ס, שירות מילואים, זאת אם הבקשה לשינוי מועד הוגשה לוועדה בכתב/דו"אל שבוע ימים מראש לפחות והיא מלווה באישורים רשמיים של המוסדות הנוגעים בדבר (אין שירות חובה בצה"ל נכלל בשיקולים לשינוי מועד המשחק).
9. בהסכמה של שתי הקבוצות, אך ורק להקדמת משחק, ובכפוף למתן הודעה בכתב/דו"אל, חתומה על ידי שתי הקבוצות, של שבוע ימים מראש, למזכירות האיגוד ובאישור מזכ"ל האיגוד.
10. במקרים חריגים של מזג אויר סוער ובאישור יו"ר ועדת ליגה וגביע ו/או מזכ"ל האיגוד.
11. הועדה/המזכ"ל לאחר שהחליטו לשנות מועד של משחק תשאף להקדימו בלבד ובמקרים מסוימים תהיה רשאית לדחותו על פי שיקול דעתה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לנסיבות.
ז. בכל מקרה שאינו נמנה על רשימת המקרים כמפורט בסעיפים ד` ו- ו` דלעיל, ישונה מועד משחק אך ורק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
ח. היה והקבוצה ביקשה וקיבלה שינוי מועד או מקום משחקים היא לא תוכל לערער על המועד החדש שנקבע ולא תוכל לבקש שינוי נוסף לגבי אותו משחק.

ט. קבוצה שברצונה לקיים מפעל בינלאומי בארץ או להשתתף בתחרות בחו"ל חייבת לקבל את אישורו של האיגוד. הבקשה תוגש בכתב/דו"אל חודש לפני מועד יציאת הקבוצה או חודש לפני מועד המפעל הבינלאומי בארץ.
י. הוועדה תתחשב בבקשות שינוי המתחייבות מהיעדרה של הקבוצה מהארץ.
יא. ביציאה למפעלים רשמיים שהאיגוד מעורב בהם, על מאמן הקבוצה או השחקן היוצא להעביר בקשה רלוונטית (דחייה/הקדמת מועדי משחק) לוועדת ליגה וגביע ולמזכ"ל האיגוד.
יב. כל קבוצה שמקיימת תחרות בינלאומית בארץ חייבת בהזמנת שופט מוסמך אחד, לפחות, שימונה על ידי וועדת השיפוט.
יג. קבוצה חייבת להופיע למשחק בתלבושת ספורט אחידה (בליגות העל). במידה ולא יופיעו שחקני הקבוצה בתלבושת אחידה, יינתן קנס כספי אוטומטי לאיגוד בסך 150 ש"ח.
יד. קבוצה אשר תופיע למשחק, ויותר משחקן אחד לא ישחק בפועל, ייחשב המשחק כהפסד טכני (אי הופעה).
טו. בליגה מרוכזת חייבת הקבוצה המארחת שבאולמה נערך המפגש, לדאוג לפחות לארבעה (4) שולחנות עבור המפגש. אם נקבעו באותו היום יותר ממפגש אחד, באולם שאין בו 8 שולחנות פנויים לשני המפגשים, חובת הקבוצה המארחת שבאולמה נערכים המפגשים לפנות למזכ"ל האיגוד ולהקדים את אחד משני המפגשים.

טז .במידה ומתקיים מחזור משחקים באותו ערב של ליגת על בוגרים ומחזור מרוכז של ליגה לאומית בוגרים באותו אולם משחקים.

היה ואגודה המארחת הוגרלה לשחק משחק ליגת על בוגרים ומחזור מרוכז של ליגה לאומית

בוגרים (סה"כ 6 קבוצות), יתקיים משחק ליגת על בוגרים בתאריך הקבוע ,

ואילו מחזור המשחקים המרוכז של ליגה לאומית בוגרים יוקדם בשבוע.

השינוי והודעת ההקדמה תחול על האגודה המארחת בתאום עם ועדת ליגה וגביע ומשרדי

האיגוד.


יח. בליגה לאומית גברים וליגת העל לגברים יוקדמו משחקים רק במקרים מיוחדים, תוך נטייה לא לאשר הקדמות משחקים בליגות אלו. אישור ההקדמה יחייב את הקבוצה היוזמת בתשלום לאיגוד בסך של 50 ש"ח.

יט. קבוצה אשר משחקי הבית שלה נדחו עקב המצב הביטחוני, תקבל דחייה גם למשחקי חוץ.

כ. ספורטאי רשאי לשחק במשחקי פלייאוף אליפות, משחקי עליית ליגה ומשחקי הישרדות במידה ושיחק ו/או נרשם בטופס כשחקן מחליף ב- 4 משחקים לפחות, 2 בסיבוב הראשון ו- 2 משחקים בסיבוב השני. שחקן שנרשם בתום הסיבוב הראשון מחויב לשחק ו/או להירשם בטופס כשחקן מחליף ב- 3 משחקים לפחות בסיבוב השני. האמור יחול גם על מי שנרשם בטופס משחק כ- "שחקן מחליף" ונוכח באולם בעת רישום הטופס ומחצית השעה לאחר מכן.

הועדה רשאית לקבוע הוראות נוספות למפורט לעיל.


15. שינוי מקום המשחקים


א. קבוצה אשר ברצונה לשנות את המקום הקבוע שבו היא מקיימת את משחקיה רשאית לעשות כן בתנאי שתודיע על רצונה למזכירות האיגוד 14 יום מראש ובכתב/דו"אל.
ב. הקבוצה הביתית שבגין תקלה או כוח עליון, ביום או ערב המשחק, לא יכולה לארח משחק באולמה חייבת להעביר את המשחק לאולם אחר ובלבד שהמרחק בין האולמות לא יעלה על 20 ק"מ.
ג. ניתן להחליף ביתיות בהודעה מראש ובהסכמת שתי הקבוצות.
ד. במידה והתקלה אירעה במהלך המשחק ואין אפשרות להעבירו לאולם אחר, הקבוצה האורחת חייבת להמתין עד 30 דקות לאחר התקלה. אם עד מועד זה לא ניתן לחדש את המשחק, הוא ייערך במועד אחר כפי שתקבע הוועדה, כאשר המשחק ישוחק באותו אולם, באותם הרכבים וימשך מהתוצאה האחרונה שהושגה, לרבות התוצאה במערכות. אם הפסקת המשחק הייתה לפני תום המערכה הראשונה של המשחק הראשון ייערך משחק חדש.


16. אי הופעה למשחקים

קבוצה שלא תופיע למשחק במועד שנקבע, בתוספת של עד שלושים דקות שמותר לאחר וללא שניתן לה אישור על ידי הוועדה, תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק.

האמור לעיל לא חל על קבוצה ביתית אשר אינה זכאית לכל איחור שהוא.

אי הופעה למשחק חוץ בסיבוב הראשון במשחק מרוכז תגרור הופעת חוץ בסיבוב השני נגד אותן קבוצות. המשחק יתקיים בבית של הקבוצה שבצמד עם זאת שלא הופיעה. במידה וזאת קבוצה מאותו המועדון, ישוחק המשחק בבית של הקבוצה השניה שבצמד שאירח בסיבוב הראשון.

במקרים כאלה יש צורך להודיע בכתב/דוא"ל למזכירות האיגוד.

קבוצה שלא תופיע בביתה, תחויב בהחזר הוצאות נסיעה במחירי תחבורה ציבורית לקבוצה האורחת בנוסף להפסד טכני עקב אי ההופעה וכן תועמד לדין משמעתי.

משחק שהופסק במהלכו שלא עקב כוח עליון או שלא החל למרות נוכחות שתי הקבוצות באולם, יובא לדיון בוועדת המשמעת של האיגוד.

האמור לא יחול על הפסקת משחק בגין כח עליון.

קבוצה אשר לא תופיע למשחקיה שלוש פעמים במקוטע או פעמיים רצוף באותה עונה תוצא מהליגה וכל תוצאות משחקיה יבוטלו והקבוצה תהיה רשאית להירשם בעונה שלאחר מכן בליגה נמוכה יותר.

קבוצה שלא תופיע למפגש מרוכז (מספר משחקים), יזקפו לחובתה הפסדים טכניים, אך לעניין אי הופעתה תיזקף לזכותה אי הופעה אחת.

קבוצה שהפסיקה פעילות במהלך הסיבוב הראשון, כל תוצאות משחקיה יימחקו.

קבוצה שהפסיקה פעילות במהלך הסיבוב השני ייחשבו אך ורק תוצאות משחקיה בסיבוב הראשון.

קבוצה שלא תופיע למשחק בליגות העל והלאומית תיקנס בקנס כספי אוטומטי לאיגוד בסך 450 ש"ח, בליגת העל לנשים - 300 ש"ח, בליגה לאומית נשים - 200 ש"ח, זאת בנוסף לעונשים הקבועים בתקנון.

כל קבוצה שלא תופיע למשחק בשאר הליגות, תוענש בקנס של 100 ש"ח, בנוסף לעונשים המוזכרים למעלה.

הופעת קבוצה למשחק בליגות לנשים תחשב במידה והופיעו מינימום 2 שחקניות, כאשר שיטת המשחקים היא שיטת "קורביליון".

הופעת קבוצה למשחק בליגות נוער וגברים תחשב במידה והופיעו מינימום 2 שחקנים, כאשר שיטת המשחק היא שיטת "מודיפייד סוויטלינג".

בליגות שאינן על בוגרים ועל נוער, ישוחקו המשחקים בשיטת "אוגימורה" ( 3 שחקנים בקבוצה כאשר השחקן השלישי משתתף במשחק אחד בלבד.

בשיטת אוגימורה – במידה ולא מופיע שחקן בשתי הקבוצות המתחרות – יקבע הפסד טכני דו-צדדי.

אין בסעיף זה כדי להתיר לקבוצה להופיע בהרכב חסר באופן קבוע. קבוצה אשר תופיע בהרכב חסר יותר משלוש פעמים תוצא ממסגרת משחקי הליגה.


17. ניהול משחק

א. המשחק יתחיל בשעה שנקבעה בתכנית המשחקים בכפוף להוראות תקנון זה. קבוצה המגיעה בזמן האיחור המותר (30 דקות), תתאמן 2 דקות בלבד מיד עם סיום רישום הטופס. קבוצה מארחת תאפשר לאורחות להתאמן מינימום מחצית השעה לפני המועד הרשמי לתחילת המשחק. במידה והתייצבו שתי הקבוצות בהרכב מלא יש להגריל ולשבץ את הקבוצה על גבי טופס השיפוט 15 דקות לפני תחילת המשחק.

ב. הקבוצה המארחת תכין טופס שיפוט רשמי המתאים לאותה ליגה ובתוקף לאותה עונה ובאחריותה למלא אותו בשמות תוך הקפדה על רישום ברור של תאריך, שם ומשפחה של השחקנים, מספר כרטיס השחקן והתוצאות, כולל הנקודות הקטנות.

ג. 1. הקבוצות תהיינה רשאיות לשתף במשחקיהן שחקנים הרשומים כחוק כמפורט בס"ק 6 ט"ו לעיל ובלבד שכל שחקן מטעמן יציג לשופט או לקבוצה היריבה, על פי דרישתם, כרטיס שחקן ובמקרה חריג צילום של כרטיס שחקן תקף.
2. היה ויתברר במועד מאוחר יותר כי שחקן ששיחק מטעם קבוצה כלשהיא לא היה שחקן רשום כחוק יחולו ההוראות הבאות:
א. הקבוצה ששיתפה שחקן כאמור תיענש בהפסד טכני אוטומטית.
ב. הקבוצה תועמד לדין משמעתי.
ג. השחקן יועמד לדין משמעתי.

ד. לפני תחילת כל משחק תתקיים הגרלה בין נציגי הקבוצות לגבי מקום כל קבוצה בטופס.
לאחר מכן, כל קבוצה תציב את הרכבה כראות עיניה במקום שנקבע בהגרלה.
ה. ניתן לרשום את שחקני הזוגות לפני משחקם ובלבד שבזמן רישום הטופס היו נוכחים באולם.

ו. לאחר הרישום של השחקנים לא יתכנו שינויים על גבי הטופס.

סדר המשחקים במפגש מודיפייד סוויטלינג (ליגת על בוגרים ונוער)

סיבוב 1 – משחק 1 ומשחק 2

סיבוב 2 - משחק 3

סיבוב 3 - משחק זוגות

סיבוב 4 - במידה והתוצאה 3:1 יתקיים משחק 5 על שולחן בודד.

במידה והתוצאה 2:2 יתקיימו משחקים 5+6 במקביל.

שאר המשחקים ישוחקו על שולחן בודד עד לסיום המשחק.

ז. משחקי הליגה ייערכו לפי כללי החוקה הבינלאומית והנחיות נוספות המפורטות בתקנון זה.

בכל מקרה של ספק או אי בהירות קובעות ההוראות של החוקה הבינלאומית על כל תוספותיה.

מובהר בזאת, שאי ידיעת החוקה/תקנון זה אינה פוטרת את הקבוצה/שחקניה/ מאמניה/ מנהליה/עסקניה מלקיים את ההוראות של החוקים והתקנון.

ח. בתום המשחק יוחתמו הטפסים על ידי נציגי שתי הקבוצות והשופט ויינתן עותק לקבוצה האורחת והמארחת.
ט. הקבוצה המארחת אחראית לשלוח את טופס השיפוט המקורי בפקס (למספר: 03-6448501) או במייל למשרדי האיגוד תוך 48 שעות לאחר סיום המשחק. הקבוצה המארחת אחראית לבדוק שהתוצאות שנשלחו לאיגוד מעודכנות בתוך 4 ימי עבודה מיום קיום המשחק. במידה ולא עודכנה התוצאה באיגוד על הקבוצה לשלוח שוב את טופס המשחק וליצור קשר עם מזכירות האיגוד. על הקבוצה חלה החובה לוודא שהטופס הגיע ותוצאת המשחק עודכנה באתר.
י. הטופס שיועבר לאיגוד יהיה המקורי שנושא את חותמת האיגוד ולא עותק אחר והוא יישלח לאיגוד תוך 14 ימי עבודה ממועד המשחק.

יא. סעיף זה בתוקף לגבי כל הליגות.
יב. במידה ולא הגיע טופס השיפוט למשרדי האיגוד תוך 48 שעות, כאמור לעיל, לאחר סיום המשחק יוטל קנס כספי קבוע בסך 150 ש"ח.

יג. למען הסר ספק, יצוין כי הקבוצה הביתית (שהמשחקים נערכים באולמה) היא האחראית הבלעדית לשליחת טפסי המשחקים ולווידוי קבלתם במשרד האיגוד.

יד. אין לקבוצה ביתית אפשרות לאחר בתחילת המשחק (7 דקות לא נחשב איחור).

טו. בכל הליגות יחולו התנאים הבאים:

** משחק בגומיות מקוריות תקינות ובעלות תוקף שאושרו על ידי ITTF ובלבד שלא עברו שינוי כלשהוא.

** בליגות הנמוכות ( ארצית ומטה ) גברים נשים ונוער, חובה לשחק בכדור פלסטיק 40+ מכל סוג שהוא , * (כוכב אחד) ומעלה

טז. בליגות על גברים,לאומית גברים, על נשים ועל נוער יחולו התנאים הבאים:

חובה לשחק בכדור פלסטיק 40+ של 3* (שלושה כוכבים) מכל סוג שהוא.

** הקבוצה המארחת תעמיד שולחנות מאותה חברה ובצבע זהה.

** הקבוצה המארחת תעמיד מחיצות בין השולחנות.

** הקבוצה המארחת תעמיד 2 עמדות שיפוט, כשבכל עמדה: שולחן, כסא ולוח שיפוט מאויש במחליפי מספרים.

** הקבוצה המארחת תעמיד סל למגבות לכל עמדת שחקן

** הקבוצה המארחת תדאג לתאורה מתאימה על פי הקריטריונים הנהוגים והקבועים בחוקה הבינלאומית.

** הקבוצה המארחת תדאג למקומות ישיבה עבור הקבוצה האורחת

** הקבוצה המארחת תדאג למבנה שירותים בתוך או בסמוך לאולם המשחקים.

** על כל קבוצה להופיע למשחק בתלבושת אחידה.

אי מילוי הוראה זו – קנס כספי אוטומטי בסך 150 ₪.


18. שיפוט וחוקה

א. שופט שמונה לניהול משחק ליגה על ידי וועדת השיפוט יישא בסמכויות שופט ראשי לפי חוקת טניס השולחן.

ב. אין לדחות או לבטל משחק עקב אי הגעת שופט. במידה ומסיבה כלשהיא לא הגיע שופט, יתקיים המשחק בשיפוט מי שייקבע ע"י הקבוצה המארחת.

1. החלטות של השופטים שמונו בדרך המתוארת בפסקה ב` לעיל לגבי העובדות שבמשחק, אינן ניתנות לערעור.
2. אין בסמכותו של שופט כזה להרחיק שחקן מהמשחק או להזהירו בכרטיס צהוב, אך בסמכותו לציין הערה חריגה על השחקן ו/או האירוע שהתרחש במהלך המשחק במקום המיועד לכך בטופס המשחק.

ג. באחריות הקבוצה המארחת לדאוג לטופס שיפוט מקורי.
ללא טופס שיפוט מקורי, יתקיים המשחק, אולם הקבוצה המארחת תועמד לדין בפני וועדת המשמעת ויוטל עליה קנס אוטומטי בסך 150 ש"ח על אי הצגת טופס שיפוט מקורי.

ד. שחקן שיופיע למשחק עם כרטיס מתחרה ובו מצוינת ליגה שונה מזו שבה אמור לשחק, לא יוכל ליטול חלק במשחק.

ה. הקבוצות בליגת העל לגברים ונשים חייבות להופיע בהתאם למפורט בתקנון זה. באחריותה של הקבוצה המאחרת גם לספק כדורים או כל ציוד אחר הקשור למשחק.

אי קיום האמור בסעיף זה, תועמד הקבוצה לדין משמעתי בפני וועדת המשמעת.

ו. במשחקי ליגת העל לגברים ונוער ישוחקו המשחקים בשיטת ה"מודיפייד סוויטלינג" .

סדר המשחקים במפגש מודיפייד סוויטלינג (3 נגד 3 + זוגות)

סיבוב 1 – משחק 1 ומשחק 2

סיבוב 2 - משחק 3

סיבוב 3 - משחק זוגות

סיבוב 4 - במידה והתוצאה 3:1 יתקיים משחק 5 על שולחן בודד.

במידה והתוצאה 2:2 יתקיימו משחקים 5+6 במקביל.

שאר המשחקים ישוחקו על שולחן בודד עד לסיום המשחק.

ז. שחקן שיוצא לו בכרטיס אדום יורחק אוטומטית מאותו משחק וממשחק הליגה הבא.

(לכל משחקיו יירשם הפסד טכני למעט אלה שכבר שוחקו)

ח. בנוסף לעונש הרחקה אוטומטית ממשחק אחד, יועמד השחקן לוועדת משמעת עפ"י דו"ח שופט המשחק.

ט. הקבוצה המארחת תהיה אחראית להתנהגות הקהל באולמה.
קבוצה שבאולמה יתרחשו אירועים שמפריעים לקיום תחרות באורח ספורטיבי תועמד לדין משמעתי בפני וועדת המשמעת של האיגוד.

י. על משחקי הליגה והגביע וכל פעילות אחרת שמאורגנת על ידי האיגוד, חל תקנון זה וכל החוקים שפורסמו על ידי ההתאחדות הבינלאומית לטניס שולחן וזאת לגבי כל השחקנים והקבוצות בכל הליגות.

19. ערעורים

אגודה רשאית לערער על תוצאה או חוקיות משחק ובלבד שנטלה בו חלק פעיל בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:
1. האגודה הייתה מעורבת ישירות במשחק.
2. הערעור הינו מתייחס לעובדות שבמשחק.

3. דרישה לבדיקת "שחקן שלא כחוק" יכולה לבוא מאגודה המעורבת במשחק ושופט המשחק.

חרף האמור לעיל תהא שמורה זכות ערעור ו/או בדיקה, בתנאים הנקובים בפרק זה, גם לאגודה שלא נטלה חלק באותו משחק ובלבד שהיא משתתפת באותה ליגה רלבנטית והיא בבחינת "צד נפגע" מתוצאות המשחק נשוא הערעור ו/או הבדיקה.


4. כאשר אגודה מגישה ערעור בגין התנהגות חריגה של שחקני/מאמני/עסקני או קהלם של הקבוצה היריבה עליה להגיש לוועדה ראיות/עדויות סבירות (רצוי מצד שלישי) על מנת שהוועדה תוכל לדון בערעור.
5. הערעור יוגש במכתב אשר ישלח בדואר רשום ויגיע למשרד האיגוד לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר גמר ההתמודדות או התחרות עליה הוא מבקש לערער הוא במייל מאושר תוך 7 ימים, כנ"ל.
6. הוועדה תזמן את הצדדים המעורבים, תשמע את טענותיהם ותודיע על החלטתה בכתב לאגודות המעורבות מיד לאחר קבלת ההחלטה.
7. הוועדה חייבת לטפל בכל ערעור על תוצאות משחקי הליגה תוך 14 ימים מיום קבלת הערעור.
8. אגודה רשאית לערער בפני בית הדין העליון של האיגודים העצמאיים על החלטת הוועדה.
הערעור ישלח לבית הדין העליון דרך מזכירות האיגוד במכתב רשום שיגיע למשרדי האיגוד תוך 7 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה או במייל מאושר תוך 7 ימים..
החלטת בית הדין תהיה סופית ומחייבת.


20. הליכי משמעת

א. לשם קיום הנהלים והתקנונים המחייבים וכן לשם קיום הליכי משמעת, ישתמש האיגוד בשרותי וועדת המשמעת ובית הדין העליון, כהגדרתם במבוא.


ב. ועדת המשמעת ובית הדין העליון יפעלו עפ"י התקנונים הפנימיים מכוחם הם פועלים ואשר העתקם יימצא במזכירות האיגוד.

21. כללי

א. כל פניה ו/או הודעה למזכירות האיגוד תחשב כאילו התקבלה אך ורק בכפוף לקבלת אישור ממזכירות האיגוד על קבלת הודעה כאמור.

ב. בכל מקרה של סתירה בין החוקה הבינלאומית ובין תקנון זה יחולו הוראות החוקה הבינלאומית.

ג. בכל מקום של חסר בתקנון זה יחולו הוראות החוקה הבינלאומית.

ד. הועדה באישור ההנהלה רשאית לשנות כל סכום כספי (קנסות, תשלומים וכיו"ב). וכל שינוי שכזה יפורסם באתר האיגוד.

ה. שינויים בתקנון זה יפורסמו באתר האיגוד וממועד פרסומם יחייבו.

ו. תקנון זה הוא תקנון משנה של האיגוד.

 
 

 

תקנון זה אושר בישיבת ההנהלה מיום 17.4.16 ובאסיפה כללית מיום 26.4.16.

 
 |  ראשי |  אודות האיגוד  |  חדשות  |  ליגות ותחרויות  |  נבחרות ישראל  |  אליפויות ישראל  |  לזכרם  |  נותני חסות  |  מגזין  |  ארכיון  |  צור קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
איגוד טניס שולחן-בישראל- www.itta.co.il © כל הזכויות שמורות
איגוד טניס שולחן בישראל כתובת: רחוב שטרית 10, הדר יוסף, תל-אביב 69482 טלפון: 03-6442503 פקס: 03-6448501
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל